Fundusze inwestycyjne mieszane (hybrydowe) 1

Co mogą mi dać fundusze mieszane?

Fundusze mieszane (hybrydowe) to mieszanka strategii bezpiecznej i agresywnej. W zależności od proporcji akcji i instrumentów dłużnych (np. obligacji) dany fundusz mieszany może być bardziej lub mniej ryzykowny. Fundusze mieszane (hybrydowe) można podzielić na: fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu, z ochroną kapitału i aktywnej alokacji.

Fundusze mieszane (hybrydowe) to mieszanka strategii bezpiecznej i agresywnej. W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej te fundusze mogą być mniej lub bardziej ryzykowne, co jest bezpośrednio związane z udziałem akcji w portfelu inwestycyjnym funduszu. Ogólnie, fundusze mieszane można polecić inwestorom średnio- i długoterminowym, akceptującym podwyższone ryzyko.

Niektórzy inwestorzy kwestionują sens inwestowania w fundusze mieszane dowodząc, iż tego typu portfele można zbudować samodzielnie unikając często zawyżonych opłat zbliżonych do opłat funduszy inwestycyjnych agresywnych (fundusze mieszane inwestują nie tylko w akcje, ale również w instrumenty finansowe bezpieczne, powstaje więc pytanie czy warto za nie płacić jak za fundusze akcyjne?). Początkujący inwestor, przed inwestycją w taki fundusz, powinien rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”.

Fundusze mieszane (hybrydowe) można podzielić na 5 głównych typów:

Fundusze zrównoważone;
Fundusze stabilnego wzrostu;
Fundusze z ochroną kapitału;
Fundusze aktywnej alokacji.
Fundusze zrównoważone

Fundusze zrównoważone mogą inwestować w akcje od 40% do 60% wartości zarządzanego portfela. Pozostałe środki funduszy są inwestowane w różnego rodzaju dłużne papiery wartościowe, przy czym udział instrumentów bardzo płynnych w zarządzanym portfelu powinien być nie wyższy niż 10%.

Ryzyko dla inwestorów w przypadku funduszu zrównoważonego zależy od udziału akcji w portfelu.

Jeśli zarządzający funduszem zainwestują środki finansowe w akcje do maksymalnej dopuszczalnej granicy to ryzyko będzie bardzo wysokie, choć i jednocześnie wzrasta potencjał wysokich zysków. W takim przypadku ryzyko inwestycyjne takiego funduszu będzie porównywalne do funduszu agresywnego. Jeśli udział akcji w zarządzanym portfelu inwestycyjnym jest bliski 40% to ryzyko jest znacząco niższe niż poprzednim przypadku, ale również i potencjał wzrostu portfela jest znacząco ograniczony.

Stosowania przedziału dla akcji ma na celu umożliwienia zarządzającym dostosowanie portfela do sytuacji na rynkach finansowych, a przy tym realizowanie założonej strategii funduszu (inwestorzy inwestując oczekują realizacji średnio agresywnej strategii).

Inwestując w fundusze zrównoważone musimy się liczyć z tym, iż nawet w przypadku długotrwałej bessy, udział akcji nie może spaść poniżej 40%.