Fundusze inwestycyjne agresywne

Dla kogo są fundusze agresywne?

Fundusze agresywne inwestują głównie w akcje (od 50% do 100%). Dobra koniunktura na giełdach może spowodować, że wartość funduszy dynamicznie wzrasta, ale zawsze trzeba się liczyć z dużymi wahaniami. Są przeznaczone dla inwestorów inwestujących średnio- i długoterminowo.

Fundusze agresywne to fundusze, które inwestują głównie w akcje, a także w niewielkiej części w papiery wartościowe dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. Ze względu na to, iż w portfelu funduszu zazwyczaj może się znaleźć od 50% do prawie 100% akcji, fundusze agresywne są bardzo silnie skorelowane z sytuacją na giełdach.

DE40 Index Cash

Fundusze agresywne mogą się różnić między sobą założonym poziomem ryzyka, wynikającym nie tylko z tego jaki jest udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu, ale także od wyboru sektora, którego akcje są nabywane. Akcje sektora małych i średnich spółek są najbardziej ryzykowne – w czasie hossy najdynamiczniej rosną, a w czasie bessy najdynamiczniej spadają. Ich kursy są także najbardziej wrażliwe na wahania nastrojów. Akcje dużych spółek są najbardziej płynne, najczęściej wypłacają wysokie dywidendy, a ich kursy nie ulegają zazwyczaj dużym wahaniom.

Dobra koniunktura na giełdach może prowadzić do wysokich zysków. Sytuacja natomiast jest trudna w przypadku złej koniunktury ze względu na ograniczenia statutowe nakazujące zainwestowanie co najmniej 50% środków w akcjach. Zarządzający w takich przypadkach mogą ograniczać straty za pomocą instrumentów pochodnych (np. futures, czyli kontrakty terminowe, oraz opcje) lub inwestując w bardzo stabilne spółki i / lub stabilne sektory. Podczas bessy w najtrudniejszej sytuacji są fundusze agresywne inwestujące w sektor małych i średnich spółek, który kursy dynamicznie spadają. Zarządzający mają także problem z szybką redukcją akcji w portfelu, ponieważ powoduje to zwiększoną podaż na rynku, co obniża kursy akcji.

Euro / Britisches Pfund

Inwestor, który zamierza zainwestować w fundusze agresywne powinien zrozumieć, iż wahania wycen jednostek uczestnictwa są normalnym zjawiskiem na giełdach i zaakceptować je. Ze względu na wahania na giełdach i wycen jednostek funduszy agresywnych, inwestor powinien brać pod uwagę przede wszystkim średnio- i długoterminowe inwestowanie. Inwestowania w fundusze agresywne powinni więc unikać osoby starsze.

Ze względu na konieczność aktywnego zarządzania (analizy wielu spółek w portfelu) fundusze agresywne charakteryzują się najwyższymi opłatami za zarządzanie spośród wszystkich funduszy.