Czym są Fundusze Inwestycyjne?

Fundusze Inwestycyjne to podmioty zarządzające środkami finansowymi pochodzącymi od wielu inwestorów indywidualnych. Inwestowanie w fundusze nie wymaga specjalistycznego wykształcenia, ani konieczności przeprowadzania skomplikowanych analiz, ani też dużych kwot pieniędzy. Inwestowanie w fundusze jest bardzo bezpieczne.

 

Fundusz Inwestycyjny to podmiot, który przyjmuje niewielkie wpłaty od inwestorów indywidualnych z przeznaczeniem na inwestycje w różnego rodzaju instrumenty finansowe (akcje, obligacje, bony skarbowe, instrumenty pochodne, certyfikaty inwestycyjne firm inwestycyjnych itp.) z Polski czy świata.

Inwestowanie w Fundusze Inwestycyjne nie wymaga ani specjalistycznego wykształcenia ekonomicznego, ani przeprowadzania skomplikowanych analiz, ani skomplikowanych umów, ani też wielkich pieniędzy. Z tego względu jest to jedna z najpowszechniejszych i najefektywniejszych metod inwestowania.

Funduszami Inwestycyjnymi zarządzają wyspecjalizowane w zakresie zarządzania aktywami finansowymi podmioty, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (funkcjonujące w formie spółek akcyjnych). Właścicielami Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych są zarówno krajowe i zagraniczne banki, firmy ubezpieczeniowe oraz podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami, a w tym także stosunkowo niewielkie instytucje finansowe. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zatrudniają wysokokwalifikowanych specjalistów, czyli licencjonowanych doradców inwestycyjnych, którzy są zobowiązani zdać egzamin, nadzorowany przez Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), z zakresu zarządzania aktywami finansowymi. Każdy doradca jest wpisany na listę doradców inwestycyjnych.

Zarządzanie Funduszami Inwestycyjnymi jest ściśle regulowane przepisami prawa. Głównym wymogiem jest stosowanie dywersyfikacji (rozproszenia) inwestycji dokonywanych w imieniu inwestorów przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Jednym z najważniejszych wymogów jest ograniczenie do 10% inwestycji w instrumenty finansowe, które zostały wyemitowane przez jeden podmiot. Inny równie ważny wymóg to ograniczanie udziału do 40% inwestycji w instrumenty finansowe, w które zostało ulokowane więcej niż 5% zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych aktywów. Fundusze Inwestycyjne mają obowiązek przekazywać informacje o kosztach uczestnictwa inwestorów w Funduszu Inwestycyjnym, regularnie publikować wyceny jednostek uczestnictwa, a także sprawozdania finansowe.

Nad bezpieczeństwem zainwestowanych przez inwestorów pieniędzy czuwa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która wydaje zgodę na prowadzenie działalności, czuwa nad utrzymywaniem odpowiednich kapitałów własnych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, analizuje sprawozdania i raporty przesyłane przez TFI czy przeprowadza kontrole w siedzibie TFI.

Towarzystwo, pomimo, że zarządza środkami finansowymi, powierzonymi im przez inwestorów, nie może dysponować nimi bez ograniczeń. Wszystkie aktywa Funduszu Inwestycyjnego (gotówka i nabyte instrumenty, np. finansowe, czyli akcje, obligacje, bony skarbowe itp.) są ulokowane u depozytariusza, który funkcjonuje całkowicie niezależnie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnego. Depozytariusz prowadzi rejestr wszystkich aktywów będących w dyspozycji Funduszu Inwestycyjnego oraz kontroluje prawidłowość wywiązywania się Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych z rozliczeń z inwestorami (sprzedaż i wykup jednostek) czy dokonywania regularnej wyceny jednostek uczestnictwa.